فروش تهران

این واحد با سرکشی منظم و مؤثر به مشتریان در دوره های زمانی مشخص نقش مهمی را در حضور محصولات و توسعه بازار بر عهده دارد. شایان ذکر است توسعه فروش و مشتریان در این واحد مبتنی بر(MP) است و نیز این واحد از روش عملیاتی ویزیت متمرکز استفاده می کند.

 اهم فعالیت های واحد فروش تهران

  • – آموزش و ارائه راهکارهای نوین فروش به پرسنل
  • – پوشش بیست هزار سوپر مارکت در استان تهران
  • – اعتبارسنجی مشتریان
  • – مسیربندی مشتریان و برنامه ریزی تور ویزیت
  • – تدوین و ارائه پیشنهادات منطبق بر واقعیت جهت پروموشن و تحقیقات
  • – اجرای کامل نظام نامه فروش
  • – فعالیت متمرکز براساس خروجی های واحد بازاریابی و تحقیقات بازار (MP)

فروش استان البرز

فروش شهرستان

متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان متن فروش شهرستان

فروش بازارهای ویژه

متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه متن معرفی فروش بازارهای ویژه

فروش رستورانی-تلفنی